Privacy statement / Avg

PRIVACY STATEMENT/AVG
1.1 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Met de AVG is er nu één persoonsgegevensbeschermingswet voor de hele Europese Unie. De AVG regelt de rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen. Hun privacy rechten worden uitgebreid en in bepaalde gevallen versterkt. Daarnaast krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Ook op ons kantoor rust de verplichting om aan te kunnen tonen aan de AVG te voldoen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Om die reden informeren wij u over onze “Privacy Statement” vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Ons kantoor respecteert de privacy van haar cliënten en is transparant over wat wij met de persoonsgegevens van cliënten doen. Ons kantoor stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar cliënten voorop en gaat op zorgvuldige wijze met die persoonsgegevens om.
1.2 In het kader van onze dienstverlening leggen wij de gegevens van de cliënten vast. Het betreft gegevens zoals contactgegevens, gegevens over facturen en betalingen en gegevens met betrekking tot een zaak. Ons kantoor gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en afhandeling van de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de met de cliënt afgesloten opdrachtovereenkomst en voor haar overige dienstverlening naar derden toe zoals bijvoorbeeld de advocaat van de wederpartij en/of de rechtbank en/of het Gerechtshof en/of het Openbaar Ministerie en voor de interne bedrijfsvoering. Indien de cliënt daar geen prijs meer opstelt, dan dient de cliënt dat op schriftelijke wijze aan ons kantoor kenbaar te maken.

1.3 Ons kantoor verwerkt ook bijzondere/gevoelige persoonsgegevens ten aanzien van een civiele zaak of een strafzaak of meerdere van voormelde zaken indien de cliënt ons kantoor heeft ingeschakeld voor rechtsbijstand. Daarnaast kan het zijn dat ons kantoor bijzondere/gevoelige gegevens van personen jonger dan zestien jaar verwerkt en/of het persoonsnummer van haar cliënten verwerkt.
1.4 Omdat de cliënt in kwestie zijn/haar e-mail adres heeft opgegeven en wij met de cliënt in kwestie middels e-mail communiceren, wijzen wij onze cliënt erop dat in het geval dat de cliënt daar geen prijs meer op stelt, dat wij dat ook op schriftelijke wijze van onze cliënt dienen te vernemen.
1.5 U als cliënt heeft recht op inzage en kennisneming van uw persoonlijke informatie die ons kantoor over u, als zijnde onze cliënt, heeft en u heeft als cliënt het recht om dit te corrigeren of te laten verwijderen. Dat betekent dat onze cliënt, in het geval dat de informatie bijvoorbeeld onjuist is, aan ons kantoor kan vragen om dat aan te passen. Onze cliënt dient het verzoek tot inzage, correctie en verwijdering op schriftelijke wijze aan ons kantoor kenbaar te maken. Dergelijke verzoeken om inzage, correctie of verwijdering kan door de cliënt aan ons e-mail adres, www.advocatenkantoor-kremer.nl, toegezonden worden. Voormeld e-mail adres kan onze cliënt ook gebruiken voor vragen over de wijze waarop ons kantoor met de gegevens van onze cliënt omgaat. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook daadwerkelijk door onze cliënt is gedaan, vragen wij onze cliënt om een kopie van een geldige identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Onze cliënt dient dan een kopie van de pasfoto middels MRZ (Machine Readable Zone) aan ons toe te sturen en waarbij de op het Paspoort vermelde nummers, de pasfoto en het eventuele persoonsnummer, zwart moet zijn gemaakt ter bescherming van de privacy van de cliënt in kwestie. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op dat verzoek. Daarnaast heeft onze cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ten aanzien van het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat voor onze cliënt dat onze cliënt bij ons kantoor een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van onze cliënt hebben in een computerbestand naar de cliënt in kwestie of een ander door onze cliënt vermeld advocatenkantoor of organisatie toe te sturen mits dit niet in strijd is met de op ons kantoor rustende geheimhoudingsverplichting.
1.6 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Privacy Statement en daarbij tevens de beschikking krijgt over de persoonsgegevens van onze cliënt, waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van een ambt of beroep een wettelijk voorschrift terzake die persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Uitzondering hierop vormt een wettelijke verplichting dat bekendmaking verplicht.
1.7 Ons kantoor verkoopt geen gegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze opdrachtovereenkomst met onze cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers/verwerkings-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die cliënten gegevens. Ons kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
1.8 Het cliëntendossier is eigendom van Advocatenkantoor Kremer. Ons kantoor bewaart de persoons- en dossiergegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hebben een bewaartermijn van vijf jaar ten aanzien van de dossier(s). Daarna zal het dossier(s), mits andersluidend schriftelijk bericht van de zijde van onze cliënt voor afloop van voormelde vijf jaar termijn, worden vernietigd. Na verloop van de bewaartermijn van vijf jaar kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de vernietiging van de dossier(s) van onze cliënten. In het geval dat de cliënt het dossier voor afloop van de vijfjaarstermijn dient te verkrijgen, dan kan alleen de cliënt in kwestie zelf het dossier voor afloop van de bewaartermijn van vijf jaar het dossier komen ophalen bij ons kantoor en daartoe dient de cliënt vooraf een afspraak te hebben gemaakt met ons kantoor en waarbij de cliënt dan voor de ontvangst van dat originele dossier dient te tekenen. Na afgifte van het dossier(s) is noch ons kantoor noch enig ander persoon verbonden aan advocatenkantoor Kremer, aansprakelijk voor enige schade die uit de afgifte van het dossier(s) mocht voortvloeien.
1.9 Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
1.10 Ons kantoor neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten serieus en ons kantoor neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies van data, onbevoegde toegang tot data, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van data tegen te gaan. Als onze cliënt de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of in het geval dat er aanwijzingen zijn van misbruik van die persoonsgegevens, dan vragen wij aan onze cliënt om dat aan ons kantoor op schriftelijke wijze direct te melden.
1.11 Ons kantoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.