Mediation

Eris ……. Godin van Tweedracht en Strijd!

Eris is een godin uit de Griekse mythologie en zij speelt een rol in het verhaal over de Trojaanse oorlog. Eris vond het leuk om geruchten te verspreiden die tot onenigheid zouden leiden.

Toen Peleus, de koning van Phyrgië, met de zee-nimf Thetis in het huwelijk trad waren alle goden voor het bruiloftsfeest uitgenodigd behalve Eris, de godin van de tweedracht! Eris was erg beledigd en verscheen toch op het bruiloftsfeest; ze wierp een twistappel temidden van de gasten, zodat er ruzie ontstond.

Ruzie, conflicten, onenigheid …..wij kennen dat allemaal. Bij iedereen komt ruzie wel eens in het dagelijks leven voor. Het zorgt voor ergernissen, en het kan tijd en geld kosten.
En…… het kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld een geschil met je leverancier of een afnemer. Het geschil kan zich afspelen in de relationele sfeer; het kan een arbeidsconflict zijn of simpelweg een geschil met je directe omgeving zoals je familie of buren.

Men is dan gauw geneigd om zich op juridische standpunten terug te trekken.
Dit hoeft niet altijd de enige en zinvolste oplossing te zijn. Ook als men niet meer met elkaar in gesprek is, kan het nuttig zijn om aan mediation (conflictbemiddeling) te denken.

Mediation lost geschillen op! Bij mediation wordt het geschilpunt gezamenlijk opgelost met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Een mediator is een open, onafhankelijk en neutraal persoon die de partijen, die een geschil met elkaar hebben, helpt bij de communicatie ten aanzien van het conflict.

Tijdens gezamenlijke gesprekken tussen de partijen en de mediator dienen de conflicterende partijen zich actief op te stellen om zodoende te bereiken dat de partijen uiteindelijk zelf samen een oplossing bereiken. De mediator helpt hen daarbij. Als uitgangspunt dient bij partijen de bereidheid te bestaan om vrijwillig mee te werken aan de gesprekken.

Daarnaast is vertrouwelijkheid ook een essentieel kernpunt. De deelnemers leggen vooraf contractueel vast dat geheimhouding gewaarborgd is.

Mediators komen vanuit allerlei vakgebieden. Als uitgangspunten staan daarbij de begrippen vakbekwaamheid en neutraliteit centraal.

Waarom Mediation?
Wanneer een derde (denk bijvoorbeeld aan een rechter) voor partijen het geschil beslecht, dan kan de situatie ontstaan dat er één winnaar en één verliezer uit de bus komt. Dit kan een verslechtering van de verhouding van de partijen betekenen.

Bij mediation is dat anders. Er wordt naar gestreefd om partijen zolang als dat nodig is met elkaar in gesprek te houden totdat partijen er uiteindelijk zelf samen uitgekomen zijn. In plaats van een winnaar/verliezer situatie treedt er een win/win situatie op. In het algemeen kunnen partijen zich dan bij de uitkomst van de geschiloplossing neerleggen en kunnen zij wellicht ook in de toekomst in een betere verstandhouding met elkaar leven. Dit is het sterke punt en de kracht van de geschiloplossing door middel van mediation!

Eris™ Mediation:
het kantoor dat u van dienst kan zijn bij de bemiddeling van uw geschilpunt!

Voor nadere informatie:

Advocatenkantoor Kremer
Mw. mr. J.E. Kremer, Advocaat
Nina Simonestraat 90
6541 EC Nijmegen
T: 024-3732602
info@advocatenkantoor-kremer.nl