Kinder- en jeugdrecht civiel en jeugd- & adolescentenstrafrecht

Mw. mr. J.E. Kremer is als advocaat gespecialiseerd op het gebied van kinder- en jeugdrecht & jeugdstrafrecht.

Op post-academisch niveau heeft mw. mr. Kremer een opleiding gevolgd op het gebied van kinder- en jeugdrecht en jeugdstrafrechtzaken. Daarnaast is Mw. mr. Kremer lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA); een vereniging die de belangen van minderjarigen wil behartigen en waarbij het kind als rechtssubject centraal staat en wordt erkent.

Het jeugdrecht is een breed begrip en alle wettelijke bepalingen met betrekking tot minderjarigen, de juridische positie van de minderjarigen en hun ouders én de positie die de jeugdigen in de maatschappij hebben spelen daarbij een rol. Allerlei zaken komen daarbij aan de orde zoals:

  • de rechtspositie die de jongeren hebben (afstamming, verhouding tot de ouders etc.) en de regelingen die in het Burgerlijk Wetboek daarvoor van toepassing zijn;
  • situaties waarbij de rechter kan ingrijpen in de juridische en feitelijke verhouding tussen de minderjarigen en hun ouders (onder toezichtstelling & uithuisplaatsing) en de plaats die jeugdzorg (de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg of andere instanties) dan inneemt;
  • wettelijke regelingen met betrekking tot het jeugdstrafrecht.

De advocaat die optreedt voor minderjarigen neemt een bijzondere positie in en dient met vele zaken rekening te houden. Te noemen valt: de rechten van kinderen die o.a. in Internationale Verdragen zijn vastgelegd, problematiek die kan ontstaan indien de minderjarige in het psychisch functioneren is beperkt (ontwikkelingsstoornissen), kinderen die pleeg-/jeugdzorg nodig hebben, minderjarigen die als betrokkene met de jeugdstrafrechtspleging worden geconfronteerd.

Indien u als ouder (belanghebbende) met een uithuisplaatsing en/of ondertoezichtstelling wordt geconfronteerd, dan kunt u voor rechtsbijstand terecht bij mw. mr. Kremer waarbij u informatie kunt krijgen over het wel al dan niet verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro-deo advocatuur). Uw financiële situatie & uw vermogen speelt daarbij een rol. Op de pagina over strafrecht wordt over dit onderwerp meer uitleg gegeven.

Indien uw minderjarige kind wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en als uw kind daarvoor een dagvaarding heeft ontvangen om op een bepaalde datum en tijdstip voor de kinderrechter te verschijnen, dan kunt u eveneens mw. mr. Kremer benaderen voor juridische bijstand. Voor de te behandelen strafzaak zal mw mr. Kremer een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand gaan aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand waarbij geen eigen bijdrage verschuldigd is, zodat de rechtshulp die aan uw kind geboden wordt gratis is.

Voor meer informatie over de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten kunt u terecht op de site: www.jeugdrechtadvocaten.nl