Zorgregeling/omgang en bijdrage kosten levensonderhoud

Zorgregeling/het recht op omgang, informatie en consultatie:
De ouder waarbij het kind (kinderen) niet haar/zijn gewone verblijfplaats heeft, en die wél het gezag over het minderjarige kind (kinderen) uitoefent, én de ouder die niet met het gezag over het minderjarige kind (kinderen) is belast, heeft in beginsel recht op omgang met haar/zijn minderjarige kind (kinderen). Daarnaast heeft die ouder recht op informatie over gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind (kinderen) betreffen. Ook dienen de ouders na echtscheiding of een geregistreerd partnerschap elkaar wederzijds te raadplegen over te nemen beslissingen die hun minderjarige kind (kinderen) betreffen. Dit wordt ook wel consultatieplicht genoemd. Indien de ouders verschillende standpunten hebben over de verzorging en de opvoeding van hun kind (kinderen) en indien zij daarover geen overeenstemming bereiken, dan kan de rechter op verzoek van één van de ouders uiteindelijk over de aangelegenheid waarover een geschilpunt is ontstaan beslissen. De minderjarige in kwestie kan ook zelf de rechter daarom verzoeken als de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Bij uitzondering kan de rechter het recht op informatie en consultatie aan de andere ouder ontzeggen.

Onderhoudsverplichting:
Ook na een echtscheiding blijven beide ouders onderhoudsplichtig ten aanzien van het minderjarige kind (kinderen). Dit is ook het geval als de vader het kind niet heeft erkend. Wanneer de ouder waarbij het kind (kinderen) haar/zijn formele woon- & verblijfplaats heeft niet over voldoende financiële middelen beschikt om in de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind (kinderen) te voorzien, dan kan die ouder bij de andere ouder, die niet de zorg draagt voor de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind (kinderen), om een financiële bijdrage verzoeken. Dit wordt ook wel kinderalimentatie genoemd. Indien de ouder waaraan dit verzoek wordt gedaan die financiële bijdrage weigert, dan kan de verzoekende ouder daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank waarbij inschakeling en de hulp van een advocaat noodzakelijk is. Uiteraard kunnen de ouders bij een echtscheiding ook onderling afspraken over de hoogte van de te betalen kinderalimentatie maken zodat het overeengekomen bedrag in de echtscheidingsbeschikking en/of in het echtscheidingsconvenant kan worden vermeld.

In het geval dat de rechtbank een financiële bijdrage van de niet verzoekende ouder gerechtvaardigd vindt wordt dat in een rechterlijke uitspraak (beschikking) vastgelegd. Als de niet verzoekende ouder dan alsnog weigert om het bedrag aan kinderalimentatie tijdig te voldoen, dan kan de verzoekende partij de inning van het bedrag door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) laten verzorgen.

Ook kan het gebeuren dat de ouder, die de kinderalimentatie moet betalen, op grond van gewijzigde omstandigheden in een situatie komt te verkeren dat hij/zij niet meer aan de afgesproken/opgelegde verplichting kan voldoen. In zo’n geval kan die ouder zich tot Mw. mr. Kremer wenden met het verzoek om de rechter over de ontstane situatie te laten oordelen. Totdat de rechter over de nieuw ontstane situatie heeft geoordeeld blijft de partij die de kinderalimentatie verschuldigd is, in beginsel verplicht, om de onderhoudsverplichting correct na te komen.