Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities & algemene uitleg:

 • Advocatenkantoor Kremer: is de handelsnaam waaronder de natuurlijke persoon mr. J.E. Kremer de praktijk van advocaat uitoefent te Nijmegen. In deze algemene voorwaarden wordt mr. J.E. Kremer verder aangeduid als “advocatenkantoor Kremer” of “de advocaat”. Advocatenkantoor Kremer is gevestigd aan de Nina Simonestraat 90 te (6541 EC) Nijmegen. Advocatenkantoor Kremer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 09195519.
 • De opdrachtgever: de contractspartij met wie Advocatenkantoor Kremer een overeenkomst van opdracht gesloten heeft en die hierna wordt aangeduid als “de cliënt”.
 • Verschotten: de door de cliënt te betalen uitgaven die Advocatenkantoor Kremer in het belang van de uitvoering van de overeenkomst doet aan derden.
 • Kantoorkosten: dit is een vast percentage van het honorarium dat de advocaat aan de client berekent en dat aan de cliënt in rekening wordt gebracht ter dekking van de aan de voorhanden zijnde kantoorfaciliteiten verbonden kosten. Voor 2023 bedraagt dit percentage 7%.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de advocaat in de uitoefening van haar beroep met de cliënt sluit, alsook op alle aanvullende opdrachten, gewijzigde en vervolgopdrachten. Indien door de cliënt eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd, dan wijken deze voor de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen tussen de advocaat en de cliënt. Deze algemene voorwaarden staan op de website van advocatenkantoor Kremer vermeld en dat te vinden is op internet onder: https://www.advocatenkantoor-kremer.nl.
 • Een afschrift van deze algemene voorwaarden wordt geacht bij het aangaan van de overeenkomst aan de cliënt ter hand te zijn gesteld en waarbij de cliënt voor ontvangst tekent.
 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 2: lidmaatschap NOvA; Informatie Raad voor Rechtsbijstand/geldende regelgeving voor gefinancierde rechtsbijstand:

2.1             De advocaat is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (afgekort tot “NOvA”), gevestigd te Den Haag aan de Neuhuyskade 94. Het internetadres van de NOvA is: https://www.advocatenorde.nl. de uitvoering van de werkzaamheden zal de advocaat zich alleen door het belang van de cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de NOvA en dat te vinden is op de website van de NOvA.

2.2             In het geval dat de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en daarvan gebruik maakt, dan is de advocaat tevens gebonden aan de regelgeving die de Raad voor Rechtsbijstand en dat hierna wordt vermeld als: de “RvR”, te ‘s-Hertogenbosch daarvoor hanteert. Het internetadres van de RvR is: https://www.rechtsbijstand.nl

 

Artikel 3: tot stand komen van de overeenkomst:

3.1             Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat een (rechts)persoon Advocatenkantoor Kremer heeft verzocht om zijn/haar belangen te behartigen en de opdracht door de advocaat is aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, en de werkzaamheden die verricht worden in het kader van de vervulling van een andere functie waarin de advocaat door de rechtbank is benoemd, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst of voorafgaande aan de aanvang van de hiervoor bedoelde andersoortige werkzaamheden, schriftelijk anders is overeengekomen. Het staat de advocaat vrij de werkzaamheden te laten verrichten door een andere, door haar aangewezen advocaat. Deze algemene voorwaarden blijven ook in dat geval onverkort van toepassing. De toepassing van het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.2             Het staat de advocaat vrij om met de cliënt afspraken te maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, doch deze van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien zij door de advocaat schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkende voorwaarden prevelaren boven de algemene voorwaarden.

3.3             Het tot stand komen van de overeenkomst zal in beginsel schriftelijk door de advocaat in een brief aan de cliënt als zijnde de opdrachtgever worden bevestigd, dan wel worden vastgelegd in een schriftelijke, door beide partijen getekende opdrachtbevestiging, doch het ontbreken van de bevestigingsbrief van de advocaat of van de door partijen getekende schriftelijke opdrachtbevestiging houdt niet in dat geen overeenkomst tot stand is gekomen en kan niet aan de advocaat worden tegengeworpen.

3.4             De door de advocaat met de cliënt gesloten overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor de advocaat in. De advocaat zal ter uitvoering van de overeenkomst al datgene doen wat redelijkerwijs van een redelijk bekwaam advocaat verwacht mag worden. De advocaat zal waar mogelijk is, zulks ter beoordeling van de advocaat, overleg met de cliënt plegen over de wijze waarop zij haar werkzaamheden zal uitvoeren, doch de uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de advocaat die in deze dominus litis is. De cliënt is gehouden om de advocaat uit eigen beweging tijdig alle informatie te verschaffen die voor de behandeling van de zaak en de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in dit artikel bedoelde benodigde gegevens niet, dan wel niet tijdig door de cliënt aan de advocaat worden verstrekt, heeft de advocaat het recht de werkzaamheden op te schorten en worden de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening gebracht op basis van het door de advocaat voor de overeenkomst gehanteerd tarief en is de cliënt gehouden die kosten te voldoen.

3.5             De advocaat heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien de cliënt in gebreke blijft de voor de uitvoering van die werkzaamheden door de advocaat gevraagde of benodigde informatie en/of bescheiden tijdig aan te leveren, of wanneer de cliënt in gebreke blijft de door de advocaat toegezonden (voorschot)nota binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, totdat de grond voor de opschorting is opgeheven. Alle gevolgen van het opschorten van de werkzaamheden door de advocaat komen geheel voor rekening en risico van de cliënt en de advocaat kan daarvoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gehouden.


3.6             Verstrekte opdrachten worden door de advocaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.  Opdrachten die door de advocaat in het kader van een met de cliënt gesloten overeenkomst aan derden worden gegeven, zoals bijvoorbeeld aan een deurwaarder, hebben niet de advocaat als contractpartij doch de cliënt in het betreffende dossier voor wie de advocaat in dat geval als gevolmachtigde optreedt en overeenkomsten die uit dien hoofde tot stand komen, komen tot stand tussen de desbetreffende cliënt en de partij aan wie de opdracht wordt gegeven.

 

Artikel 4: opzeggen van de opdracht:

4.1             Zowel uzelf alsook de advocaat kunnen de opdracht steeds opzeggen.

4.2             In het geval dat er voor uw zaak een zogeheten “toevoeging” voor gefinancierde rechtsbijstand ten behoeve van deze zaak door de Raad voor Rechtsbijstand is verstrekt, dan zal de advocaat in dat geval die toevoeging overdragen aan een nieuw door uzelf aan te zoeken advocaat. U dient dan opnieuw een bedrag aan eigen bijdrage aan die nieuwe door u aangezochte advocaat te betalen. De nieuwe door uzelf aangezochte advocaat kan u daarover verder informeren. 

 

Artikel 5: einde van de overeenkomst:

5.1             De advocaat heeft de vrijheid de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ingeval de advocaat tot z’n onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over gaat, zal de advocaat dit schriftelijk aan de cliënt bevestigen. De cliënt is gehouden om in zo’n geval direct zelf maatregelen te treffen voor de behartiging van zijn/haar belangen in de aangelegenheid waarvoor de overeenkomst met de advocaat werd aangegaan. De advocaat is op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de cliënt lijdt door deze beëindiging van de overeenkomst. Voor het overige eindigt de overeenkomst doordat de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst werd aangegaan zijn uitgevoerd. Van deze beëindiging van de overeenkomst zal de advocaat de cliënt schriftelijk in kennis stellen, zonder dat het ontbreken van zo’n schriftelijke bevestiging aan de advocaat kan worden tegen geworpen.

 

Artikel 6: honorarium, kosten en betaling:

6.1             De cliënt is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht het overeengekomen honorarium verschuldigd inclusief 21% BTW en 7% kantoorkosten en eventueel verschotten.

6.2             Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding die de cliënt voor de werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening en/of mediation, aan de advocaat verschuldigd is. Het totale honorarium wordt bepaald door de tijd die de advocaat heeft besteed, gerekend in vaste eenheden van zes (6) minuten, te vermenigvuldigen met het uurtarief dat de advocaat hanteert, tenzij uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk anders is overeengekomen. Voor 2023 bedraagt dat uurtarief € 195,00 exclusief 7% kantoorkosten, verschotten reiskosten en 21% BTW. Voor reiskosten zal een tarief van € 0,39 per kilometer worden berekend. In het geval dat de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan wordt de door de RvR opgelegde eigen bijdrage aan de cliënt berekend.

6.3             Indien, en voor zover de BTW wordt aangepast gedurende de duur van de opdracht/overeenkomst, dan zal verhoging of verlaging van de BTW worden doorberekend aan de cliënt.

6.4             Onder verschotten worden alle kosten verstaan, met uitzondering van de kantoorkosten, die de advocaat in het belang van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht maakt.

6.5             Onder kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium van de advocaat verstaan dat aan de cliënt in rekening wordt gebracht ter dekking van de aan de voorhanden zijnde kantoorfaciliteiten verbonden kosten. Voor 2023 bedraagt dit percentage 7%.

6.6             Reis- en wachttijden worden conform het bepaalde in dit artikel doorberekend.

6.7             In het geval dat de cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan wordt de door de advocaat voor de cliënt verrichtte werkzaamheden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Advocatenkantoor Kremergerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6.8             De nota van de advocaat aan de cliënt heeft een betaaltermijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van die nota. Indien de cliënt de nota niet binnen deze betaaltermijn voldoet, is de cliënt van rechtswege jegens de advocaat in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn is de cliënt de wettelijke rentevergoeding over het openstaande bedrag verschuldigd aan de advocaat per maand of gedeelte van een maand.

6.9             Indien de cliënt klachten en/of opmerkingen heeft over de aan hem/haar toegezonden nota, is de cliënt gehouden deze met bekwame spoed en binnen een redelijke termijn ter kennis van de advocaat te brengen. De redelijke termijn wordt gesteld op veertien (14) dagen na de verzending van de nota door de advocaat aan de cliënt. Ingeval de cliënt binnen deze termijn niet reageert op de aan hem/haar toegezonden nota, dan wordt de nota geacht zonder protest door de cliënt te zijn aanvaard en in orde bevonden.

6.10             Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de advocaat, dat zowel voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden alsook tijdens de uitvoering daarvan kan worden gedaan, zal de cliënt een voorschot aan honorarium, kantoorkosten, verschotten en btw betalen. Het door de cliënt betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.11           Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen die door de cliënt onbetaald worden gelaten, komen geheel voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag inclusief de btw met een minimum van € 150,00 (alles exclusief btw), ongeacht het recht van de advocaat om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en welke kosten de cliënt gehouden is te betalen. Indien de advocaat wegens het uitblijven van de betaling een procedure tegen de cliënt aanhangig maakt, is de cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van de advocaat, procesgemachtigde, vastrecht e.d., ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra door de advocaat juridische bijstand is ingeroepen of door de advocaat incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door de cliënt verschuldigd zijn.

6.12           Bij het aangaan van de overeenkomst zal de advocaat met de cliënt de mogelijkheid bespreken van gefinancierde rechtshulp. Ingeval op dat moment reeds duidelijk is dat de cliënt voldoet aan de daartoe door de RvR gehanteerde normen en in het geval dat er geen last tot toevoeging door een gerechtelijke instantie ten behoeve van de cliënt is afgegeven, dan zal de advocaat de toevoeging voor gefinancierde rechtshulp voor de cliënt aanvragen en wordt aan de cliënt enkel de opgelegde/op te leggen eigen bijdrage in rekening gebracht, alsook de kosten van eventuele derden zoals bijvoorbeeld het griffierecht voor een eventuele procedure, kosten van uittreksels e.d. Ingeval tijdens deze vorenbedoeld bespreking al direct blijkt dat de cliënt niet voldoet aan de normen die door de RvR worden gehanteerd, zal de advocaat een voorschotnota aan de cliënt zenden en wordt ook de overige kosten door de advocaat aan de cliënt gedeclareerd en zoals dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, dan wel in afwijking daarvan schriftelijk tussen de advocaat en de cliënt is overeengekomen.

6.13          Ingeval tijdens vorenbedoelde bespreking het niet direct duidelijk is of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging voor gefinancierde rechtshulp, dan zal een aanvraag daartoe worden ingediend en is het aan de advocaat om te beslissen of zij haar werkzaamheden aanvangt vooruitlopend op de beslissing op de aanvraag, dan wel dat zij eerst met die werkzaamheden aanvangt nadat door de cliënt een voorschotnota is betaald die door de advocaat aan de cliënt zal worden terugbetaald nadat door de RvR een positieve beslissing op de aanvraag is genomen onder verrekening met de daarbij opgelegde eigen bijdrage en de verschuldigdheid van eventuele andere kosten. Bij afwijzing van de aanvraag en bij geen toekenning van een verzoek tot toepassing van zogeheten peiljaarverlegging door de RvR, wordt gedeclareerd overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dan wel in afwijking daarvan schriftelijk tussen de advocaat en de cliënt is overeengekomen. Verwezen wordt naar de website van de RvR te vinden op internet onder https://rechtsbijstand.nl. In het geval dat de cliënt in aanmerking komt voor zogeheten peiljaarverlegging voor de te verkrijgen gefinancierde rechtsbijstand, dan zal dat door de cliënt zelf worden aangevraagd bij de RvR binnen de daartoe geldende termijn van zes (6) weken en welke termijn vanaf de datum waarop het eerste besluit op het verzoek tot verkrijging van gefinancierde rechtsbijstand is genomen door de RvR. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van peiljaarverlegging dient de cliënt zelf op te vragen bij de RvR te ’s-Hertogenbosch middels het leggen van telefonisch of schriftelijk contact dan wel door zelf die informatie op te zoeken op de website van de RvR. Hetzelfde geldt voor het indienen van een verzoek bij de gemeente alwaar de cliënt staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen voor de verkrijging van zogeheten bijzondere bijstand voor eventuele terugbetaling van het opgelegde bedrag aan te betalen eigen bijdrage indien van toepassing. De advocaat zal voormelde werkzaamheden voor de cliënt niet verrichten.    

6.14          Het kan zijn dat de zaak bewerkelijk zal zijn qua te werken uren. Indien dat het geval is en ten gevolge waarvan de advocaat dan meer uren aan deze zaak moet gaan besteden dan dat standaard het geval is, dan zal door de advocaat een aanvraag worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch met het verzoek om aan de advocaat zogeheten “extra uren” toe te kennen voor uw zaak. Als dat verzoek dat van de zijde van de advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand is gedaan wordt ingewilligd door de Raad voor Rechtsbijstand, dan heeft dat voor u tot gevolg dat er een nieuw besluit voor de verkrijging van extra uren wordt afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. De toegekende uren worden dan afzonderlijk vergoed tegen een wettelijk vastgesteld uurtarief. De Raad voor Rechtsbijstand zal u daarover dan per brief of e-mail gaan informeren. Bij toekenning van extra uren aan de advocaat zal dan opnieuw een door u aan de advocaat te betalen eigen bijdrage worden opgelegd en welke extra door u te betalen bedrag aan eigen bijdrage voor het aantal extra toegekende uren dan hoger zal zijn dan de eerste aan u opgelegde eigen bijdrage om reden dat er maar eenmalig een bedrag ter hoogte van € 59,00 wordt afgetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand bij het eerste vaststellingsbesluit ter verkrijging van gefinancierde rechtsbijstand. De door u te betalen eigen bijdrage zal dan, bij toekenning van die extra uren hoger zijn. 

6.15           De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari 2024 aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,00.

 

Artikel 7: informatieplicht bij aanname van een zaak:

7.1             Op grond van de op de advocaat rustende informatieverplichting, worden de persoonlijke gegevens van de cliënt in het kader van de door de advocaat te verrichten werkzaamheden voor de tijdsduur dat de zaak bij het advocatenkantoor Kremer in behandeling is, opgenomen, opgeslagen, gebruikt en verwerkt.

7.2             Doel en gebruik van de persoonsgegevens van de cliënt bij aanname van een zaak. slaat de advocaat op. Het betreft de persoonsgegevens, de adresgegevens, de geboortedatum en geboorteplaats alsook het persoonsnummer en, indien van toepassing, die van de partner en kinderen van de van de cliënt. Dit gebeurt alleen voor zover die informatie voor de advocaat benodigd is om de zaak op goede wijze te behartigen, om informatie te verstrekken voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand bij de RvR te ’s-Hertogenbosch dan wel de verzekeringsmaatschappij van de cliënt dan wel bij andere gefinancierde rechtshulpverleners. De persoonsgegevens worden gebruikt om de rechtbank dan wel het gerechtshof en/of de advocaat van de wederpartij dan wel de wederpartij zelf te informeren over de zaak die de advocaat voor de cliënt in behandeling heeft en welke informatie verstrekking nodig is voor de behartiging dan wel verdediging van de zaak dan wel de afwikkeling daarvan ten behoeve van de cliënt.

7.3             De rechtmatigheid en de noodzakelijkheid daarvan vloeit voort uit artikel 6 AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) om de cliënt te vertegenwoordigen en om de aanspraken van de cliënt in gerechtelijke instanties en aan eventuele ambtenaren geldend te maken.

7.4             De persoonsgegevens van de cliënt worden tot aan het afsluiten van de zaak volgens de daarvoor (wettelijk) geldende termijnen bewaard.

7.5             Het verstrekken van de persoonsgegevens van de cliënt aan derden vindt alleen plaats voor zover dat in het kader van de afwikkeling van de zaak van de cliënt noodzakelijk is en alleen na daartoe uitdrukkelijk gegeven schriftelijke toestemming door de cliënt dan wel op schriftelijk verzoek van een eventuele opvolgende advocaat van de cliënt.

7.6             De cliënt heeft het recht:

 • op inzage (op grond van artikel 15 AVG) over de door de advocaat verwerkte persoonsgegevens.
 • op rectificatie (op grond van artikel 16 AVG) van onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens zodat de rectificatie direct kan plaatsvinden.
 • om verwijdering van gegevens (op grond van artikel 17 AVG) te verlangen zodat zonder onredelijke vertraging de persoonsgegevens van de cliënt(e) van de cliënt en of van de cliënt zelf worden gewist in het geval dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken (op grond van artikel 7 lid 3 AVG).
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (op grond van artikel 77 AVG).

 

Artikel 8: waarneming:

8.1             De advocaat zal de opdrachten persoonlijk uitvoeren. In geval van ziekte en/of afwezigheid is een waarnemingsovereenkomst gesloten met advocaat mr. P-P.F. Tummers voor de waarneming van strafzaken en met mr. B.F.M. Bos voor de waarneming van andere civielrechtelijke zaken. Mr. P.P.F. Tummers is bereikbaar op telefoonnummer: 024-37 37 266. Het e-mailadres van mr. Tummers is: ppf@tummers-advocaten.nl. Mr. B.F.M. Bos is bereikbaar op telefoonnummer: 024-34 51 144. Het e-mailadres van mr. Bos is: advocatenkantoorbos@planet.nl. Beide waarnemende advocaten zijn gevestigd in Nijmegen. 

 

Artikel 9: bewaartermijn:

9.1             Na het beëindigen van de werkzaamheden omdat de overeenkomst tot een einde is gekomen, dan wel om een andere reden, is de cliënt gehouden alle stukken uit het dossier die bewaard moeten worden op eigen verzoek bij de advocaat op te vragen en in ontvangst te nemen en zelf voor de bewaring daarvan zorg te dragen. De advocaat heeft ter zake daarvan geen enkele verplichting jegens de (voormalige) cliënt, noch jegens derden. Ingeval de cliënt verzuimt om aan deze verplichting te voldoen, zal de advocaat de stukken die tot het betreffende dossier behoren gedurende een termijn van maximaal zeven (7) jaar na het afsluiten van het dossier bewaren, zonder dat de advocaat op enigerlei wijze aansprakelijk is voor het ontbreken van deze stukken binnen deze bewaartermijn. en welke termijn zeven (7) jaar bedraagt. Tot vijf (5) jaar na afsluiting van het dossier kan de cliënt het dossier of daaruit benodigde informatie op schriftelijke wijze opvragen. Na ommekomst van de termijn van zeven jaar zal het dossier van de cliënt door de advocaat, worden vernietigd. De advocaat heeft het recht om deze bepaling in te roepen teneinde een beroep op verjaring van een eventuele vordering te staven.

9.2             Ingeval de (voormalige) cliënt dan wel een daartoe gerechtigde derde binnen de bewaartermijn een of meerdere afschriften, dan wel originele stukken uit het in bewaring gehouden dossier wenst te ontvangen, is degene die de stukken opvraagt een vergoeding aan de advocaat verschuldigd van € 35,00 te vermeerderen met € 0,60 voor elke kopie dan wel origineel opgevraagd stuk. Voormelde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 10: derdengeldenrekening:

10.1             Advocatenkantoor Kremer beschikt niet over een zogeheten “derdengelden (bank)rekening” en is niet bij een Stichting Derdengelden aangesloten.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid:

11.1          Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid, dan is uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag waarop de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde, (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering, buiten het bedrag van het eigen risico, aanspraak op uitkering geeft. De cliënt maakt geen aanspraak op het eigen risico van de advocaat. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Van dekking en daarmee vergoeding is uitgesloten schade als gevolg van cyberrisico’s zoals datalekken en hacking incidenten.  

11.2          Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting en tot een maximumbedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). Ons kantoor is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover advocatenkantoor Kremer.  


11.3           De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden evenzeer voor het geval dat ons kantoor aansprakelijk is voor de fouten van door de advocaat ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door de advocaat gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden etc. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Kremer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Kremer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden behoudens dat er sprake is van opzet of grove schuld. Advocatenkantoor Kremer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van door haar ingeschakelde derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De advocaat wordt hierbij door de cliënt gemachtigd om, zonder voorafgaand overleg met de cliënt, namens de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden, zoals bij al dan niet toerekenbaar tekortschieten en bij onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:76 BW is uitgesloten.                

11.4           Cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de uit te voeren opdracht.

11.5           Alle vorderingen en andere bevoegdheden die een (voormalige) cliënt in verband met door Advocatenkantoor Kremer verrichte werkzaamheden jegens Advocatenkantoor Kremer heeft, vervallen in ieder geval na één jaar vanaf het moment waarop de (voormalige) cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

Artikel 12: klacht- en geschillenregeling advocatuur/interne- en externe klachtenregeling:

12.1           Op onze juridische dienstverlening is de interne klachtenregeling en de klachten en geschillenregeling van toepassing. Deze regelingen zijn gepubliceerd op de website van advocatenkantoor Kremer te vinden op internet onder: https://www.advocatenkantoor-kremer.nl.

12.2           Indien de cliënt klachten heeft over het optreden van de advocaat of over de wijze waarop deze haar werkzaamheden heeft verricht en/of indien de cliënt van mening is dat de advocaat in strijd heeft gehandeld met één of meerdere voor de advocatuur geldende gedragsregels, zal de cliënt dit eerst aan de advocaat voorleggen en zal middels behulp van de aan te wijzen klachtenfunctionaris de interne klachtprocedure worden gevolgd en waarbij in overleg met de cliënt zal worden getracht om tot een voor de cliënt aanvaardbare oplossing daarvoor te komen.

12.3           Een dergelijke klacht dient aan de advocaat te worden voorgelegd binnen drie (3) maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat tot de klacht aanleiding heeft kunnen geven.

12.4           Indien dat overleg niet naar tevredenheid van de cliënt leidt tot een oplossing, kan het geschil binnen twaalf (12) maanden na de schriftelijke afhandeling door de cliënt worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur en zullen partijen samen trachten via die externe geschillenregeling tot een oplossing te komen. Indien ook het inschakelen van de Geschillencommissie Advocatuur niet tot het door cliënt gewenste resultaat leidt, staat het de cliënt vrij naar eigen bevinden te handelen.

12.5           De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur geldend op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie. Het reglement kan worden opgevraagd bij de Geschillencommissie Advocatuur middels postadres: postbus 90600 te (2509 LP) Den Haag.

12.6           Advocatenkantoor Kremer kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.7           Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur voorziet in een bindend advies ten aanzien van particuliere cliënten, tenzij deze zich binnen een maand na afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie Advocatuur stort. Doet de cliënt dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

12.8           De Geschillencommissie advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend worden voorgelegd indien de hoogte van de claim beperkt wordt tot € 10.000,00 en er op schriftelijke wijze afstand wordt gedaan van het meerdere claimbedrag.

11.9           Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims die hoger zijn dan € 10.000,00. In een geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van een claim die hoger is dan € 10.000,00 kan geen beroep worden gedaan op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

12.10         De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Artikel 13: toepasselijk recht en bevoegde rechter:

13.1           De rechtsverhouding tussen de cliënt/opdrachtgever en Advocatenkantoor Kremer wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de cliënt/opdrachtgever en Advocatenkantoor Kremer voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

13.2           De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Advocatenkantoor Kremer werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

Artikel 14: wijzigingen:

14.1           Advocatenkantoor Kremer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de cliënt tevoren schriftelijk bericht.

14.2           De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra de cliënt redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de wijzigingen en zijn de wijzigingen van toepassing op de tussen de advocaat en de cliënt gesloten overeenkomst tenzij de cliënt binnen veertien (14) dagen nadat zij/hij heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de wijzigingen.

Versie: februari 2023.