back_symbol
NOA NOA NOA NOA geschillencommissie Hight trust raad van de Rechtsbijstand
Echtscheiding

Als partners hebben besloten om te gaan scheiden, dan is dat voor de desbetreffende personen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het heeft vaak emotionele en financiële consequenties tot gevolg. Er dienen vaak vele zaken geregeld te worden. Enkele voorbeelden van zaken die geregeld moeten worden zijn:
de vraag of de samenwoning per direct of op een later tijdstip zal worden opgeheven;
de wijze waarop de boedel zal moeten worden gescheiden en gedeeld waarbij alle gezamenlijke gelden, goederen en schulden aan de orde komen;
de onderlinge vermogensrechtelijke verhouding zal opnieuw vastgesteld moeten worden;
de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten zullen moeten worden verevend tenzij partijen het recht op pensioenverevening hebben uitgesloten of wensen uit te sluiten.
de kwestie met betrekking tot partner en- of kinderalimentatie zal aan de orde moeten komen;
indien er een minderjarig kind is (minderjarige kinderen zijn), dan zal er over de verblijfplaats van het minderjarige kind (kinderen) een afspraak moeten worden gemaakt;
er zal met partijen besproken worden op welke wijze de omgangsregeling tussen de ouder waarbij het kind (kinderen) niet verblijft moet worden vastgesteld;

Mw. mr. J.E. Kremer kan partners die het voornemen hebben om te gaan scheiden op twee verschillende manieren juridische bijstand bieden:

1e wijze: de personen in kwestie kiezen ieder een eigen advocaat. De echtscheiding zal op verzoek van een van de partners aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank en worden uitgesproken. Deze situatie doet zich meestal voor indien de echtgenoten geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken over de wijze waarop de echtscheidingsprocedure dient te worden geregeld. Mr. Kremer zal dan de belangen van één van de partijen gaan behartigen in de echtscheidingsprocedure. In de meeste gevallen neemt de tegenpartij contact op met een eigen (andere) advocaat. Indien dat het geval is, dan vindt de verdere communicatie tussen de raadslieden van partijen plaats. De advocaten zullen ieder op hun beurt weer ruggespraak houden met hun cliënt(e). Mw. mr. Kremer behartigt dan de belangen van haar cliënt(e). Indien de tegenpartij verweer wil voeren dan is de tegenpartij verplicht om dat verweer via een eigen advocaat te doen.

Indien de tegenpartij geen verweer wil voeren en geen weerstand wil bieden tegen de op te starten echtscheidingsprocedure én wanneer de tegenpartij akkoord gaat met de wensen en eisen, die namens de verzoekende cliënt(e) van mw. mr. Kremer bij de rechtbank in het ingediende verzoekschrift naar voren zijn gebracht, dan is de tegenpartij niet verplicht om een eigen advocaat in de arm te nemen. De tegenpartij kan dan op het kantoor van mw. mr. Kremer een referteverklaring tekenen. In de referteverklaring verklaart de tegenpartij dat zij/hij kennis heeft genomen van het verzoekschrift tot echtscheiding dat mw. mr. Kremer namens haar cliënt(e) bij de rechtbank heeft ingediend en op grond waarvan de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank aanhangig is gemaakt. De tegenpartij verklaart dan ook om geen verweer te zullen gaan voeren en verklaart tevens geen bezwaar te hebben tegen het feit dat de rechtbank reeds voor afloop van de verweertermijn zal beslissen op het door mw. mr. Kremer namens haar cliënt(e) ingediende verzoekschrift tot echtscheiding. In de referteverklaring machtigt de tegenpartij mw. mr. Kremer om de referteverklaring over te leggen aan de rechtbank.

2e wijze: echtscheidingsbemiddeling/mediation. De personen in kwestie kiezen gezamenlijk één advocaat. De echtscheiding zal op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken. Deze situatie doet zich voor wanneer de echtgenoten het met elkaar eens zijn over de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure. Mw. mr. Kremer zal dan de belangen van beide partijen behartigen in de echtscheidingsprocedure.

Het kan voorkomen dat de echtgenoten het over enkele kwesties nog niet eens zijn over de wijze waarop de echtscheiding dient te worden afgewikkeld. Indien de communicatie tussen de partners nog wel goed verloopt, dat kunnen de partijen mw. mr. Kremer vragen om hen bij te staan in de vorm van echtscheidingsbemiddeling/ mediation. Mw. mr. Kremer is een geregistreerd mediator en zij kan door middel van bemiddelingsgesprekken partijen helpen om tot een oplossing te komen ten aanzien van die kwesties waarover de echtgenoten het nog niet met elkaar eens zijn. De rol van mw. mr. Kremer is dan neutraal. Uitgangspunten zijn dan wel dat partijen vrijwillig aan het mediationproces deelnemen en dat de deelnemers, voorafgaand aan de mediationgesprekken, zich zullen verbinden tot geheimhouding. Vooral de laatste jaren is echtscheidingsbemiddeling een veel voorkomende praktijk geworden. Indien partijen een kind (kinderen) hebben, is het veelal beter om de echtscheiding en eventuele perikelen die daarbij kunnen ontstaan, door middel van echtscheidingsbemiddeling op te lossen. Partijen beperken immers eventuele schade voor het kind (de kinderen) als zij eventuele conflicten uiteindelijk gezamenlijk kunnen oplossen. Partijen kunnen met elkaar tot afspraken komen over de invulling van bijvoorbeeld de omgangsregeling en andere belangrijke aangelegenheden die hun kind (kinderen) betreffen. Indien partijen tot afspraken komen wordt voorkomen dat hun kind/kinderen klem raakt tussen partijen waardoor het kind (kinderen) mogelijk in een loyaliteitsconflict kan geraken.

Als partijen volledige overeenstemming hebben bereikt over de wijze van afwikkeling van de echtscheiding, dan worden de gevolgen en de gemaakte afspraken daaromtrent vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant door partijen zal mw. mr. Kremer de echtscheidingsprocedure in gang gaan zetten bij de rechtbank die daartoe bevoegd is. Het door partijen getekende echtscheidingsconvenant dient door partijen nagekomen te worden (het is een vaststellingsovereenkomst) en het zal onderdeel uitmaken van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding dat namens partijen bij de rechtbank zal worden ingediend.

De praktijk heeft laten zien dat echtscheidingsbemiddeling/mediation een hoge slaagkans heeft. Desondanks is het denkbaar en mogelijk dat de echtscheidingsbemiddeling/mediation niet slaagt. Indien deze situatie zich zal voordoen, dan heeft dat tot gevolg dat beide partijen zich tot een andere advocaat zullen moeten gaan wenden tenzij één van de partijen uitdrukkelijk schriftelijk verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat mw. mr. Kremer de belangen van één van de partijen verder zal gaan behartigen. In het algemeen is het echter gebruikelijk dat mw. mr. Kremer zich geheel terugtrekt uit de zaak en dat ieder der partijen zich dan tot een eigen, andere advocaat zal gaan wenden. Partijen zijn uiteraard wel de kosten die voor de echtscheidingsbemiddeling/mediation zijn gemaakt volledig aan mw. mr. Kremer verschuldigd.

Een overweging om tot echtscheidingsbemiddeling/mediation over te gaan kan gelegen zijn in het feit dat ouders kinderen hebben, op grond waarvan zij -ook na hun scheiding- nog contact met elkaar zullen blijven behouden over kwesties ten aanzien van de verzorging en opvoeding van hun kind (kinderen). Het is logisch dat een kind (kinderen) in een zeer lastige positie zal worden gebracht indien de ouders conflicten met elkaar zullen behouden. Zo'n situatie is niet in het belang van het kind (de kinderen) waardoor de ontwikkeling van het kind stagnatie kan oplopen. Ook is het denkbaar dat het kind (de kinderen) in zo'n situatie schade zal oplopen. De relatie van het kind met elk van de ouders verdient daarom de voorkeur waarbij duidelijke afspraken tussen de ouders zijn gemaakt over de invulling daarvan. Indien de ouders desondanks de keuze hebben gemaakt om te gaan scheiden is de overweging om geschilpunten via echtscheidingsbemiddeling/mediation op te lossen, in het kader van het hiervoor genoemde, mogelijk een zeer verstandige keuze voor uiteindelijk alle partijen!